Logo

Regulamin

Regulamin użytkowników serwisu Home CV

I. Definicje
§ 1

W niniejszym Regulaminie użytkowników Serwisu Home CV, zwanym dalej „Regulaminem”,
pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1) „Serwis” - stronę główną www.HomeCv.pl oraz jej podstrony,
2) „Wydawca” – Tomasz Piwnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HomeCv Tomasz Piwnicki z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), ul. Wyspiańskiego 67/4, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, legitymującego się NIP 6912236209, REGON 021925351, e-mail biuro@homecv.pl
3) „Użytkownik” - internauta, który zawarł umowę o założenie Konta w Serwisie,
4) „Konto” - konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
5) „Konsument” - osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 1 Kodeksu cywilnego,
6) „Nieruchomości” – mieszkania, domy jednorodzinne lub pojedyncze lokale mieszkalne, z przeznaczeniem na wynajem celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, których ogłoszenia zostały zamieszczone w Serwisie,
7) „Student” – Użytkownik będący osobą fizyczną, Konsumentem, 
8) „Wynajmujący” – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu oferuje Studentowi zawarcie umowy najmu Nieruchomości,
9) „Konto Premium” – Konto Użytkownika umożliwiające skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, dostępne po wykupieniu abonamentu.


II. Postanowienia ogólne
§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im dodawania lub wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach lub informacji o Studentach, nawiązywania kontaktu pomiędzy Użytkownikami,
dodawania opinii i referencji o Studencie lub Wynajmującym, a także stworzenia swego Konta i korzystania z jego funkcjonalności.

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 27 i następnych.

§ 5

1. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
2. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.


§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 7

1. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
2. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści reklamowych, w tym w szczególności linków do serwisów internetowych.


III. Założenie Konta
§ 8

1. Osoba, która chce zawrzeć umowę z Wydawcą w przedmiocie założenia Konta, powinna kliknąć przycisk „Zaloguj się”, znajdujący się po lewej stronie strony głównej Serwisu, a następnie przycisk „Załóż konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wydawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz, podając w nim adres e-mail, imię i nazwisko, hasło, wybrać status (Student lub Wynajmujący) oraz kliknąć przycisk „Załóż konto”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
3. Osoba może zawrzeć umowę z Wydawcą w przedmiocie założenia Konta także poprzez zalogowanie się do swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook lub LinkedIn, klikając odpowiednio w przycisk „Facebook” lub „LinkedIn”.
4. Wydawca informuje, że rejestracja przez serwis społecznościowy Facebook lub LinkedIn wiąże się z uzyskaniem przez Serwis dostępu do informacji znajdujących się na koncie przyszłego Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook lub LinkedIn, a także, że
informacje te będą przechowywane przez Wydawcę. Osoba chcąca zawrzeć umowę z Wydawcą w przedmiocie założenia Konta może w dowolnej chwili usunąć powiązanie pomiędzy jej Kontem a kontem w serwisie Facebook lub LinkedIn, korzystając z zakładki "Edytuj dane". Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z konta w serwisie Facebook lub LinkedIn, należy zapoznać się z postanowieniami § 20 - § 29 Regulaminu, jak również z polityką prywatności serwisu Facebook lub LinkedIn.
5. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawcy. Na podany adres e-mail system informatyczny automatycznie przesyła link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wydawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wydawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. 
6. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, określoną w postanowieniu § 8 ust. 5 powyżej, Wydawca rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Wydawcę za pośrednictwem Serwisu.

§ 9

Wydawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10

1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 8 ust. 5.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu). 
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


IV. Czas trwania umowy
§ 11

1. Umowa o założenie Konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wydawcy podany w § 1 pkt 2) Regulaminu, e-mailem na adres biuro@homecv.pl lub w innej formie.

V. Reklamacje
§ 12

1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail studenthomecv@gmail.com, pocztą bezpośrednio na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1
pkt 2) Regulaminu.
2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.
3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VI. Funkcjonalności Konta
§ 13

1. Po zalogowaniu się do swojego Konta Student ma możliwość uzupełnienia swojego profilu o dodatkowe informacje osobiste oraz informacje dotyczące poszukiwanej nieruchomości, dodania zdjęć, dodania linku do zamieszczonego na serwisie YouTube filmu z informacją o sobie.
2. Po zalogowania się do swojego Konta Student ma możliwość edytowania wprowadzonych danych, a także uzyska możliwość podglądu historii najmu Nieruchomości poprzez kliknięcie w zakładkę „Mój najem”.

§ 14

1. Po zalogowaniu się do swojego Konta Wynajmujący ma możliwość powiązania swojego Konta z serwisem społecznościowym Facebook lub LinkedIn, poprzez kliknięcie odpowiednio w przycisk „f Połącz” lub „in Połącz”, a także uzupełnienia swojego profilu.
2. Po zalogowaniu się do swojego konta Wynajmujący ma możliwość edytowania wprowadzonych danych, a także podglądu historii zamieszczanych przez niego w Serwisie ogłoszeń o Nieruchomościach, poprzez kliknięcie w zakładkę „Moje ogłoszenia”.

§ 15

Użytkownik ma możliwość oznaczania Nieruchomości, którymi jest szczególnie zainteresowany, jako Ulubionych. Lista „Ulubionych” Użytkownika znajduje się w jego Koncie.

VII. Konto Premium
§ 16

1. Po wykupieniu abonamentu Użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności Konta Premium (Silver, Gold, Platinum), szczegółowo opisanych na stronie www.HomeCv.pl/pakiety
2. W celu wykupienia Konta Premium należy założyć Konto w Serwisie lub zalogować się do swojego Konta w Serwisie, a następnie kliknąć w przycisk „Wybieram” znajdujący się pod
informacją o koncie Silver, Gold, Platinum. Na tym etapie istnieje możliwość założenia Konta w Serwisie.
3. Kliknięcie w przycisk „Wybieram” spowoduje przeniesienie Użytkownika na stronę www.przelewy24.pl, gdzie Użytkownik uzyska możliwość wyboru formy płatności za wykupienie Konta Premium.
4. Kliknięcie w wybraną formę płatności przenosi Użytkownika na stronę wybranego operatora płatności.

VIII. Wyszukiwanie i dodawanie ogłoszeń.
Kontakt z innymi Użytkownikami

§ 17

1. Bez założenia Konta lub bez zalogowania się do swojego Konta w Serwisie możliwe jest korzystanie wyłącznie z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach.
2. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń o Studentach wymaga założenia Konta w Serwisie lub zalogowania się do swojego Konta.
3. W celu wyszukania ogłoszenia o Studencie lub ogłoszenia o Nieruchomości Użytkownik powinien kliknąć w przycisk, odpowiednio „Znajdź studenta” lub „Znajdź mieszkanie”, znajdujące się po środku głównej strony Serwisu. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go parametry, takie jak: rodzaj Nieruchomości, lokalizacja Nieruchomości, początkowa data wynajmu, okres wynajmu, przedział cenowy czynszu Nieruchomości, zainteresowania Studenta, udogodnienia Nieruchomości, zasady najmu Nieruchomości i inne dostępne w wyszukiwarce opcje.
4. Wydawca zwraca uwagę, że ogłoszenia o Nieruchomościach i informacje o Studentach pochodzą bezpośrednio od danego Studenta lub Wynajmującego.

§ 18

1. W celu dodania ogłoszenia w Serwisie Użytkownik powinien zalogować się do swojego Konta, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj ogłoszenie” i wypełnić umieszczony tam formularz ogłoszeniowy.
2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

§ 19

1. Bez założenia Konta w Serwisie nie jest możliwe skontaktowanie się z innym Użytkownikiem Serwisu.
2. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Wynajmującym w przedmiocie ogłoszenia o danej Nieruchomości. W tym celu powinien kliknąć w przycisk „Skontaktuj się”, a następnie wypełnić formularz kontaktowy podając: swój adres e-mail, a także wpisując treść wiadomości do Wynajmującego. Kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” spowoduje wysłanie wiadomości do Wynajmującego.
3. Użytkownik posiadający konto Premium ma możliwość skontaktowania się ze Studentem w przedmiocie ogłoszenia o Studencie. W tym celu powinien kliknąć w przycisk „Skontaktuj się”, a następnie wypełnić formularz kontaktowy podając: swój adres e-mail, a także wpisując treść wiadomości do Studenta. Kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” spowoduje wysłanie wiadomości do Wynajmującego.

IX. Dane osobowe
§ 20

1. Użytkownik w celu skorzystania z usług: kontakt z innym Użytkownikiem, założenia Konta, dodania ogłoszenia o Nieruchomości lub Studencie, wykupienia konta Premium musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Serwisie. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 21


1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. W przypadku założenia Konta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook lub LinkedIn, Wydawca uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Użytkownika zamieszczonych na koncie Użytkownika w tych serwisach społecznościowych, zgodnie z politykami prywatności obowiązującymi w tych serwisach.
4. W celu wykonania umów o świadczenie usługi kontaktu z Partnerem, dane Użytkowników będą udostępniane w szczególności Partnerom, których dotyczy zgłoszenie Użytkownika. W stosunku do tych danych ich administratorem będą Partnerzy.
5. Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, Partnerzy, operatorzy płatności.

§ 22

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.
2. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom zgodnie z § 21 ust. 4, żądanie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, należy kierować do właściwego Partnera.
3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
4. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 23

1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
3. Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 24

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Wydawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Wydawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

§ 25

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 26

1. Wydawca będzie także rejestrował adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.
2. Wydawca na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

X. Pliki cookies
§ 27

1. Wydawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy lub innych podmiotów.
2. Wydawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Wydawca podmiotów.
3. Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 28

1. Wydawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Wydawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wydawca, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
     o Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
     o Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
     o Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet- explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
     o Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

§ 29

Wydawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

XI. Zmiana Regulaminu
§ 30

1. Wydawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
     a. wprowadzenia przez Wydawcę nowych usług, związanych z Serwisem,
     b. modyfikacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
     c. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Wydawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 11 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu,
wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe
§ 31

1. Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.
2. Regulamin znajduje się na stronie www.HomeCv.pl oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
3. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanych przez Wydawcę rozwiązań, wskazanych w punkcie § 20 - 29 Regulaminu prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@homecv.pl